ZAPRASZAMY !!!


Rodzinny Turniej Badmintona w Pabianicach  12.05.2024r.


ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  

Krajowy Turniej Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików, Młodzików Młodszych, Żaków i Żaków Młodszych w Pabianicach 11-12.05.2024 r.

INFORMACJA !


Realizując postanowienia Statutu UKS Korona Pabianice, informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Klubu odbędzie się w dniu 06.03.2024. (środa) w I terminie o godz. 17.45 (z wymaganym quorum) 
lub w II terminie o godz. 18.00 (bez względu na ilość członków), w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul . Mokrej 28/34, 95-200 Pabianice, z następującym porządkiem obrad: 

PLAN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO UKS KORONA PABIANICE:
1. Przywitanie Członków Stowarzyszenia 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania 

Przedstawienie planu zebrania: 
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w roku 2023 
2. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności finansowej klubu w 2023 r. 
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023 r. 
4. Podjęcie uchwał 
5. Podziękowania za pracę na rzecz klubu 
6. Zapytania i wolne wnioski

FERIE Z BADMINTONEM 05-09.02.2024r. :)👑🏸💪🔥


INFORMACJA !

Realizując postanowienia Statutu UKS Korona w Pabianicach, informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu odbędzie się w dniu 20.12.2023 (środa)
w I terminie o godz. 19.30 (z wymaganym quorum) lub w II terminie o godz. 19.45 (bez względu na ilość członków), w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Mokrej 28/34, 95-200 Pabianice, 
z następującym porządkiem obrad: 

PLAN WALNEGO ZEBRANIA UKS KORONA PABIANICE:
1. Przywitanie Członków Stowarzyszenia 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania 
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania 
4. Podjęcie uchwał 
5. Podziękowania za pracę na rzecz klubu 
6. Zapytania i wolne wnioski

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W STOWARZYSZENIU UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„KORONA” W PABIANICACH

 1. Regulamin określa tryb, terminy i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Uczniowski Klub   Sportowy KORONA w Pabianicach. 
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
 - Stowarzyszeniu lub Klubie – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy KORONA w Pabianicach, 
 - Składce - należy przez to rozumieć składkę członkowską Klubu, 
 - Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Klubu, 
 - Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin. 
3. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia (członkowie zwykli i wspierający). Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Skarbnik Zarządu Klubu. 
4. Wysokość składek ustala Walne Zebranie Członków Klubu. 
5. Składka członkowska jest płatna w okresie wrzesień – czerwiec każdego roku szkolnego. Składka jest wkładem własnym członka Klubu w rozwój Klubu, dopełnieniem całości budżetu Klubu, służy pokryciu kosztów utrzymania podstawowych zajęć sportowych, kadry trenerskiej, hali sportowej, sprzętu sportowego, obsługi księgowo-biurowej oraz podatków. 
6. Brak uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub lub brak korzystania z urządzeń Klubu nie zwalnia członka Klubu z opłacenia składki. 
7. Wysokość składki członkowskiej wynosi:
  - dzieci (grupa początkowa 1) - 100 PLN miesięcznie zajęcia 1 raz w tygodniu, 
 - dzieci (grupa początkowa 2) – 150 PLN miesięcznie zajecia 2 razy w tygodniu, 
 - dzieci (grupa średnio zaawansowana) - 180 PLN miesięcznie zajecia 3 razy w miesiącu, 
 - dzieci (grupa zaawansowana) - 250 PLN miesięcznie zajęcia 5 razy w tygodniu, 
 - grupa dorosłych 200 PLN (karnet 8x 1,5 godziny) lub 40 zł 1,5 godziny (jedno wejście)
8. Składki płatne są do 20 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Klubu: 
BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KALISKIEJ 53 8788 0009 2022 0026 8035 0001 
z opisem: „SKŁADKA CZŁONKOWSKA imię i nazwisko za …(miesiąc i rok)”. 
9. W wyjątkowych przypadkach członek Klubu może wystąpić do Zarządu Klubu z pisemnym umotywowaniem wniosku o opłacenie składki w innym terminie, o zgodę na zapłatę składki w ratach lub o zwolnienie z obowiązku zapłaty składki w całości lub w części za wskazany okres. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Klubu została uwzględniona. 
10. Na podstawie § 15 ust. 2 lit. d) statutu Klubu Zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres 1 (jednego) roku skutkuje skreśleniem, w drodze uchwały Zarządu Klubu, z listy członków Klubu

Zgodnie z Uchwała nr 1/UKS/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie wysokości składek członkowskich i trybie ich płacenia

30.09.2023r.  PABIANICE  CUP  Krajowy Turniej Badmintona !!!


ZAPRASZAMY NA PIERWSZY TURNIEJ Z CYKLU PABIANICE CUP !

Nasi sponsorzy: 🥰👏
Starostwo Powiatowe w Pabianicach 
Wydawnictwo Galaktyka 
Orzeszek 
Pracownia Kreatywna Michał Siewiaszczyk 
Cukiernia Fuks&Bartczak 
Biuro Plus Pabianice 
PSS Społem Pabianice 
JUMI

Szczegóły w linku:

UKS KORONA Pabianice zaprasza !

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI, KTÓRE PRAGNĄ SPRÓBOWAĆ WSPANIAŁEJ PRZYGODY Z BADMINTONEM !!

Hala sportowa przy SP nr 3 w Pabianicach
- poniedziałek i środa  -  17.00 - 18.00

Hala Sportowa przy SP nr 13 w Pabianicach
- wtorek  -  16.00 - 17.30

Hala sportowa przy SP nr 16 w Pabianicach
-  czwartek  -  17.00 - 18.30

TWOJE 1,5% TAK WIELE MOŻE !!!

Prosimy o wsparcie naszej 13 letniej działalności na rzecz rozwijania pasji do badmintona wśród dzieci i młodzieży. 🏸❤🏸 TWOJE 1,5% TAK WIELE MOŻE!!! Z góry dziękujemy 🥰👏🏸

INFORMACJA !!! WYBÓR NOWEGO ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ


 14 czerwca 2022r. podczas Walnego Zgromadzenia Zdawczo Wyborczego podjęto uchwały i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Wybrano nowy Zarząd w składzie:
Prezes - Rafał Grenda
Sekretarz - Aneta Kisiel
Skarbnik - Katarzyna Gwiazda

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
Agnieszka Mikołajczyk,
Anna Markus,
Dariusz Ciężki.
INFORMACJA !!!

Ważne Realizując postanowienia Statutu UKS Korona w Pabianicach, informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Klubu odbędzie się w dniu 14.06.2022 (wtorek) w I terminie o godz. 19.00 (z wymaganym quorum) lub w II terminie o godz. 19.30 (bez względu na ilość członków), w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Mokrej 28/34, 95-200 Pabianice,
z następującym porządkiem obrad:

 PLAN WALNEGO ZEBRANIA SPAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO UKS KORONA PABIANICE:
I. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA
1. Przywitanie Członków Stowarzyszenia
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
Przedstawienie planu zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w roku 2021r.
2. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności finansowej klubu w 2021r.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021 oraz całą kadencję Zarządu
4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
5. Podjęcie uchwał
6. Podziękowania za pracę na rzecz klubu
7. Zapytania i wolne wnioski

II. CZĘŚĆ WYBORCZA
1. Ustalenie formy głosowania
2. Wybór 3-osobowej Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej
3. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Zarządu i głosowanie
4. Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu i głosowanie
5. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej i głosowanie
6. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
7. Zakończenie zebrania

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych


 § 1
1. Stypendia sportowe przyznawane są przez Zarząd Klubu.
2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju członków klubu uzdolnionych sportowo.
3. Stypendia mogą być wypłacane zawodnikom Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” w Pabianicach, którzy uprawiają daną dyscyplinę sportu na podstawie posiadanej licencji, są zgłoszeni do rozgrywek i zarejestrowani w odpowiednim Związku Sportowym.
§ 2
 1. Wysokość stypendium uzależniona jest od możliwości finansowych Klubu. Klub może w danym roku stypendiów nie przyznawać.
2. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty stypendium sportowego oraz jego cofnięcie należy do kompetencji Zarządu Klubu.
3. Warunkiem przyznania stypendium są opłacone składki członkowskie.
§ 3
1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który:
A. Uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do dyscyplin olimpijskich oraz Mistrzostw Świata, Europy i Polski.
B. Reprezentuje kraj, Klub na zawodach sportowych.
§ 5
1. Władze Klubu mogą wstrzymać lub cofnąć wypłacanie stypendium w przypadku braku środków finansowych na ich realizację, oraz gdy zawodnik:
A. Będzie prowadził niesportowy tryb życia
B. Swoim postępowaniem będzie naruszał postanowienia Statutu Klubu, regulaminu sekcji, regulaminów rozgrywek, a zastosowane wobec zawodnika przewidziane przepisami kary nie odniosą pozytywnego rezultatu.
C. Zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego.
D. Zaprzestał realizacji programu szkoleniowego.
E. Odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia.
F. Został wykluczony z grupy zawodników objętych szkoleniem.
G. Będzie stosował niedozwolone środki dopingujące.
O cofnięciu lub wstrzymaniu stypendium zawodnik zostanie poinformowany pisemnie przez Zarząd Klubu.
 § 6
1. Jeśli cofnięcie stypendium jest skutkiem rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez zawodnika, to zawodnik jest zobowiązany do zwrotu pobranego stypendium bez odrębnego wezwania ze strony Zarządu Klubu.
§ 7
1. O sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” w Pabianicach. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości (udostępniony na stronie interne
towej http://www.ukskorona.pl/ )

Zarząd UKS KORONA

REGULAMIN  UKS  KORONA PABIANICE

OBOWIĄZUJE OD 03.2020 r.

INFORMACJA !

Realizując postanowienia Statutu UKS Korona Pabianice, informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Klubu odbędzie się w dniu 14.06.2021.
(Poniedziałek) w I terminie o godz. 19.45 (z wymaganym quorum) lub w II terminie o godz. 20.00 (bez względu na ilość członków), w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul . Mokrej 28/34, 95-200 Pabianice,
z następującym porządkiem obrad:

PLAN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO UKS KORONA PABIANICE:
I. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA
1. Przywitanie Członków Stowarzyszenia
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
Przedstawienie planu zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w roku 2020
2. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności finansowej klubu w 2020r.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020 r.
4. Podjęcie uchwał
5. Podziękowania za pracę na rzecz klubu
6. Zapytania i wolne wnioski 


MISJA SPORT

Misja sport, realizowana w siedzibie Centrum Medycznego Szpital Świętej Rodziny przy ulicy Wigury 19 w Łodzi, zapewnia kompleksową ofertę zarówno dla klubów sportowych, jak i dla pacjentów indywidualnych. Oprócz specjalistycznej opieki świadczonej w ramach medycyny sportowej można tu również skorzystać m.in. ze specjalnego pakietu regeneracyjnego dla sportowców. W ramach tej oferty dostępne są: pomiar siły mięśniowej kończyn dolnych K-Force, diagnostyka narządu ruchu (Moover), analiza składu masy ciała metodą BIA, masaż wirowy kończyn dolnych, masaż pneumatyczny, ćwiczenia ogólnousprawniające pod opieką fizjoterapeuty, masaż klasyczny. Dodatkowo można też wykonać badanie ergospirometryczne (pomiar optymalnego wysiłku fizycznego).
Więcej informacji w załączniku i na stronie Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny.

Medycyna_sportowa_misja_sport :)

INFORMACJA  !!!

 
                                      

10  URODZINY  KLUBU  UKS  KORONA  PABIANICE  !!!

25.04.2020  PABIANICE

 
Zapraszamy do Powiatowej Hali Sportowej przy  ul. św. Jana 30-36 w Pabianicach, gdzie podczas eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
oraz Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzika czeka na Was wiele niespodzianek i moc atrakcji !
 
Są wsród Nas  medaliści Mistrzostw Polski, reprezentanci Kadry Polski  i  Kadry Wojewódzkiej,  uczestnicy turniejów  międzynarodowych,  ogólnopolskich.
Jesteśmy na zgrupowaniach Kadry Narodowej i Wojewódzkiej, konsultacjach i obozach sportowych w wielu miejscach w Polsce.
Przyjdz, zagraj i zostań z Nami na dłużej !!! 
 
 
                          
 
link_do_wydarzenia_facebook :)

ZAPRASZAMY  DZIECI  NA  TRENINGI BADMINTONA  !!!

 
         

ZAPRASZAMY  !!!

                 
 

OGŁASZAMY NABÓR !!!!  ZAPRASZAMY DZIECI NA TRENINGI BADMINTONA !!!!  :) :) :)

 
 
             

ZAPRASZAMY   NA   OGNISKO !!!!!!!!   ZAKOŃCZENIE   SEZONU  !!!

 

INFORMACJA  !!!

Realizując postanowienia Statutu UKS Korona Pabianice, informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Klubu odbędzie się w dniu 27.06.2019r. (czwartek)
w I terminie o godz. 19.30 (z wymaganym quorum) lub w II terminie o godz. 20.00 (bez względu na ilość członków),
w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul . Mokrej 28/34, 95-200 Pabianice, z następującym porządkiem obrad:
 
PLAN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO UKS KORONA PABIANICE:
 
I. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA
1. Przywitanie Członków Stowarzyszenia
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
 
Przedstawienie planu zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w roku 2018
2. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności finansowej klubu w 2018r.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018
4. Podjęcie uchwał
5. Podziękowania za pracę na rzecz klubu
6. Zapytania i wolne wnioski

15-16.05.2019  VIII  FESTIWAL  BADMINTONA  w   Pabianicach

TURNIEJ  WSPÓŁFINANSOWANY  PRZEZ  FUNDACJĘ  SANTANDER  BANK  POLSK  S.A. 
z  programu  "BANK  MŁODYCH  MISTRZÓW  SPORTU"
 
Link_do_komunikatu_turnieju :)

25-26.05.2019   KRAJOWY   TURNIEJ   MŁODZIKÓW   I   MŁODZIKÓW   MŁODSZYCH

W   PABIANICACH

link_do_tournamentsoftware :)
link_do_wydarzenia_na_facebook :)

ZAPRASZAMY  !!!

 
link_do_wydarzenia :)
link_do_strony_tournamentsoftware :)
 
 
                

REGULAMIN

 

ZAPRASZAMY  NA  TURNIEJ  RODZINNY !!!

 
 
                                                                                  
 
link_do_wydarzenia :)

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y  ! ! !

 
                                                       
Dziękujemy bardzo za wsparcie przez  PGE  POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. z siedzibą w Rzeszowie
Naszego Klubu UKS Korona Pabianice poprzez udzielenie darowizny
na wsparcie finansowe działalności klubu w tym zakup sprzętu niezbędnego do gry w badmintona.
DZIĘKUJEMY WAM KOCHANI ZA WSPARCIE !!!

G   Ł   O   S   U   J   E   M   Y   ! ! !

 
RUSZYŁA IV EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 MIASTA PABIANIC ! ! !
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO GŁOSOWANIA NA NASZ PROJEKT  "BADMINTON - PRZYJDŹ, ZAGRAJ"  !!!
W DNIACH OD 20 WRZEŚNIA  DO  3  PAŹDZIERNIKA ODBĘDZIE SIĘ GŁOSOWANIE NA PROJEKTY - ZADANIA ZGŁOSZONE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.
 
UCZNIOWSKI  KLUB  SPORTOWY  "KORONA" ZGŁOSIŁ SWÓJ PROJEKT "BADMINTON - PRZYJDŹ, ZAGRAJ"  -------  NUMER  21
 
link_do_regulaminu :)
urząd_miasta_pabianice_BO 2019 :)
 

Deklaracje członkowskie:

Poniżej podajemy linki deklaracji członkowskich do pobrania :)
 
Deklaracja członkowska dla zawodników
Deklaracja członkowska dla amatorów
 

ZAPRASZAMY NA TURNIEJ W PABIANICACH

 
link_do regulaminu_wydarzenia :)
link_do TournamentS.....
 

Z A P R A S Z A M Y !!!

Wszystkie dzieci, rodziców, opiekunów i sympatyków Klubu UKS Korona, serdecznie zapraszamy na spotkanie integracyjno-rekreacyjne przy ognisku w dniu 07.09.2018r. o godz. 17.00 na "Lewitynie".
Ognisko będzie przygotowane przez MOSiR Pabianice. Zostaną zabezpieczone również kije do pieczenia kiełabsek. Zachęcamy Was do zabrania dowolnej ilości kiełbaski, chlebka czy innych pyszności, które można upiec przy ognisku. Liczymy na Waszą obecność. Wspólnie spędzony czas zintegruje Nas wszystkich i zmotywuje do wspólnej pracy na nowy sezon sportowy. :) :) :)
Proszę informować wszystkich członków Klubu.
Pozdrawiamy
Zarząd UKS Korona Pabianice

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y  ! ! !

 

INFORMACJA

W sezonie wakacyjnym jest dostępna  sala na Hali Powiatowej dla amatorów w godz. 19.00-22.00

Zapraszamy !!! :) :) :)

INFORMACJA

W dniu 19.06.2018 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego wybrano nowy Zarząd Klubu UKS Korona Pabianice w składzie:
Prezes Rafal Grenda,
Sekretarz Robert Borowski,
Skarbnik Anna Markus,
oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Dorota Gwiazdowska, Katarzyna Gwiazda, Rafał Bąk.
Życzymy powodzenia, udanej oraz owocnej współpracy!
 

 

ZEBRANIE

UWAGA  !!  ZEBRANIE !!!
Realizując postanowienia Statutu UKS Korony w Pabianicach, informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Klubu odbędzie się w dniu 19.06.2018r. (wtorek) w I terminie o godz. 18.30
(z wymaganym quorum) lub w II terminie o godz. 19.00 (bez względu na ilość członków), w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Mokrej 28/34, 95-200 Pabianice, z następującym porządkiem obrad:
PLAN WALNEGO ZEBRANIA SPAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO UKS KORONA PABIANICE:
 
I. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA
1.  Przywitanie Członków Stowarzyszenia
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
 
Przedstawienie planu zebrania
1.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w roku 2017r.
2. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności finansowej klubu w 2017r.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017 oraz całą kadencję Zarządu
4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
5. Podjęcie uchwał
6. Podziękowania za pracę na rzecz klubu
7. Zapytania i wolne wnioski
 
II. CZĘŚĆ WYBORCZA
1.  Ustalenie formy głosowania
2. Wybór 3-osobowej Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej
3. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Zarządu i głosowanie
4. Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu i głosowanie
5. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej i głosowanie
6. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
7. Zakończenie zebrania
 
 
(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 1922
Copyright ©2016 UKS Korona Pabianice, All Rights Reserved 
Dalsze rozpowszechnianie tekstów i materiałów publikowanych na stronie w całości bądź w części wymaga naszej zgody bądź podania źródła.
 
Administrator strony: Anna Markus Admin:AniaM(AM),
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem